logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

O spółce

Ochrona danych osobowych

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, Administrator przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349125 (dalej „Administrator” lub „Spółka”).

Z Administratorem można się kontaktować:

 1. listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
 2. mailowo: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
 3. telefonicznie: 612792700

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) zgodnie z art. 37 RODO.
Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane. Osoby te mogą zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się Państwo zwrócić, jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych – Pan Piotr Kawczyński

Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Pani Sylwia Charzyńska

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl

3. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

4. Informacja o prawach podmiotu danych

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 5. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 6. sprzeciwu (art. 21 RODO);
 7. cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, art. 7 ust. 3 RODO) –wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw może Pani/Pan skorzystać ze wzoru wniosku udostępnionego poniżej . Odpowiedź na złożony wniosek zostanie udzielona w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu wniosku na wskazane w klauzuli informacyjnej dane kontaktowe Administratora. W przypadku wątpliwości lub pytań Spółka skontaktuje się z wnioskodawcą za pośrednictwem wskazanej we wniosku formy.

5. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani / Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

6. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

7. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w pozostałym zakresie dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymaganiami nałożonym na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne oraz rekrutacyjne na rzecz Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz organom publicznym uprawnionymi do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia procesu rekrutacyjnego – maksymalnie 3 miesiące, licząc od dnia jego zakończenia, tj. poinformowania kandydatów o wyniku rekrutacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.
 • Administrator przetwarza dane osobowe osób będących stroną umowy w celu podpisania i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osób niebędących stroną umowy, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i realizacji umowy jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – kontakt w sprawie wykonania umowy. Dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub odpierania roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej oraz w celu spełnienia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Dane osobowe pracowników drugiej Strony mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy lub udostępnione przez osobę będącą Stroną umowy. W związku z realizacją umowy Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e- mail, numer telefonu służbowego, miejsce zatrudnienia, stanowisko.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z okresem archiwizacji wynikającym z Instrukcji Kancelaryjnej obowiązującej u Administratora przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności mając na uwadze okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
  • podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
  • podmioty doradcze;
  • podmioty zajmujące się obsługą prawną.

  Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Administrator przetwarza dane osobowe podróżnych w następujących celach:
  • sprzedaży biletów, zawarcia i wykonania umowy przewozu, realizacji obowiązków oraz uprawnień Podróżnego lub Administratora związanych z zawartą umową przewozu, w tym wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych, a także kontroli ważności biletu i dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, § 22 pkt 7) lit. f) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących oraz § 27 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących,
  • rozpatrzenia wniosku na przejazd grupowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • umożliwienia realizacji przejazdu osoby z niepełnosprawnością i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (w zakresie danych szczególnej kategorii) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
  • windykacji należności przewozowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 33a Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  • realizacji zobowiązań wynikających z przyjmowania, przechowywania, wydawania/likwidacji rzeczy znalezionej – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych,
  • zatrzymania dokumentu przewozu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, w związku z uzasadnionym podejrzeniem podrobienia lub przerobienia tych dokumentów – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 33a ust. 7 pkt 3) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  • zatrzymania znaków pieniężnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim,
  • dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Podanie danych przez Podróżnego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi u Administratora, a następnie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, dane osobowe zostaną przekazane do właściwego przewoźnika kolejowego.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
  • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
  • podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
  • podmioty doradcze;
  • podmioty zajmujące się obsługą prawną.

  Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • oceny i rozpatrzenia reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – § 5b Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, w związku z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,
  • dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku reklamacji przez okres 5 lat, natomiast skargi i wnioski przechowywane będą wieczyście – zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora m.in. usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu o czym Pani/Pan zostanie poinformowana/y. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – marketing usług własnych, budowanie pozytywnego wizerunku Administratora oraz nawiązanie nowych kontaktów handlowych, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne Administrator potrzebuje dodatkowych zgód na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji. W przypadku wyrażenia stosowanej zgody przez Panią/Pana, Administrator będzie mógł wysyłać informację marketingowe i handlowe za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, e-mail). Dane mogą być również przetwarzane dla celu ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, związanymi z działaniami marketingowymi Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku organizacji konkursów, podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest zapewnienie możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz przede wszystkim wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie danego konkursu), czyli związanych z oceną prac konkursowych, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem nagród.
 • Cel przetwarzania danych jest każdorazowo wskazany w klauzuli obowiązku informacyjnego. Może to być m.in. budowanie pozytywnego wizerunku Administratora, obsługa newslettera, portali społecznościowych, organizowanie konkursów, eventów i szkoleń
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania Administratora informacji marketingowo-informacyjnych lub wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych wiąże się z brakiem otrzymywania od Administratora informacji marketingowo-informacyjnych lub uniemożliwieniem wzięcia udziału w konkursie.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty wspierające Administratora w bieżącej działalności związanej z działaniami marketingowymi Administratora – wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu wyrażenia sprzeciwu lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem ogólnodostępnych skrzynek e-mail Administratora lub formularza kontaktowego dla mediów, dostępnego na stronie internetowej Administratora – co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem dostępnych środków elektronicznych pytanie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem dostępnych elektronicznych środków pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, klientów oraz gości Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przetwarzanie danych pracowników prowadzone jest w oparciu o art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zw. z art. 5 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją ww. celów – co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres:
  • 60 dni, w przypadku monitorowania budynków oraz terenu wokół nich,
  • nie dłużej niż 10 dni, w przypadku monitorowania pojazdów kolejowych.
 • W przypadku, w którym nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator posiada uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.
 • Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. sądy, policja, prokuratura oraz podmioty działające na podstawie przepisów szczególny, jak np. firmy ubezpieczeniowe, na podstawie złożonego przez nich uzasadnionego wniosku). Administrator nie wydaje kopii nagrań z monitoringu ze względu na ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą (tj. innych osób, których wizerunek został utrwalony na nagraniu z monitoringu).
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rozpatrzeniem i udzieleniem odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepis prawa – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie prze okres 10 lat zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. wynikający z przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j. z późn. zm.).
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, wykorzystywane na potrzeby realizacji wniosku, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rozpatrzeniem wniesionej petycji oraz przesłaniem zawiadomienia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przepis prawa – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Pani/Pana dane osobowe lub dane podmiotu, w którego interesie wnoszona jest petycja, zostaną ujawnione na stronie internetowej Administratora. Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wieczyście – zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne, wykorzystywane na potrzeby odpowiedzi na petycję, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z kontaktem z infolinią lub tłumaczem polskiego języka migowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszonej sprawy. Zakres danych obejmuje dane podane w trakcie rozmowy telefonicznej lub podczas korzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego. Informujemy, że rozmowy prowadzone wyłącznie w ramach infolinii są nagrywane.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO w związku z art. 16-18 i 20-21 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi informatyczne oraz rekrutacyjne na rzecz Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych oraz organom publicznym uprawnionymi do dostępu do tych danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Wniosek o dostęp do danych osobowychPOBIERZpdf0.2 MBWniosek o dostęp do danych osobowychpdf0.2 MBPOBIERZ
Wniosek o sprostowanie danych osobowychPOBIERZpdf0.2 MBWniosek o sprostowanie danych osobowychpdf0.2 MBPOBIERZ
Wniosek o usunięcie danych osobowychPOBIERZpdf0.2 MBWniosek o usunięcie danych osobowychpdf0.2 MBPOBIERZ
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowychPOBIERZpdf0.2 MBWniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowychpdf0.2 MBPOBIERZ
Wniosek o przeniesienie danych osobowychPOBIERZpdf0.2 MBWniosek o przeniesienie danych osobowychpdf0.2 MBPOBIERZ
Wniosek – sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowychPOBIERZpdf0.2 MBWniosek – sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowychpdf0.2 MBPOBIERZ
Wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowychPOBIERZpdf0.2 MBWniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowychpdf0.2 MBPOBIERZ