logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów

  Prosimy o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego. Państwa zapytanie będzie niezwłocznie przekazane do odpowiedniego działu naszej Spółki, w celu przygotowania merytorycznej odpowiedzi.


  Klauzula informacyjna

  – formularz kontaktowy dla mediów –

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.
   Z Administratorem można się kontaktować:

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularze kontaktowego dla mediów, dostępnego na stronie internetowej Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  5. 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
   • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
   • podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
   • podmioty doradcze;
   • podmioty zajmujące się obsługą prawną.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
  9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

  Rzecznik prasowy

  Dariusz Kaszyński
  e-mail: rzecznik@koleje-wielkopolskie.com.pl
  Tel: 661 325 636
  Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na zapytania dziennikarzy.
  Informacji dla pasażerów nt. rozkładu jazdy, cen biletów, zasad składania reklamacji, skarg itp. udzielają pracownicy Infolinii pod numerem telefonu 616 500 106.