logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Dla pasażera

Dostępność Plus

Podczas konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” w Łodzi, z dniem 12.10.2018 r. Spółka Koleje Wielkopolskie przystąpiła do programu Dostępność Plus. Przygotowanie i wdrożenie Programu Dostępność Plus, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnością.

Celem Programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Program wymaga zaangażowania nie tylko strony rządowej, ale także samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, przewoźników, organizacji społecznych oraz mieszkańców. Koleje Wielkopolskie – mobilność – na tak – serce w prezencie.

Program ma dwa podstawowe wymiary.

 1. Pierwszy – bardziej uniwersalny i długofalowy. Zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Na przykład tworząc prawo, które zagwarantuje, że nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, a przestrzeń publiczna (np. wyjście z dworca, przejścia dla pieszych) będzie odpowiednio oznakowana. Ocena skutków nowych regulacji będzie dokonywana z uwzględnieniem wpływu na osoby z niepełnosprawnościami, a wszystkie nowe inwestycje (budynki, miejsca, transport) będą obowiązkowo zapewniać dostępność już na etapie ich projektowania – aż po odbiór i użytkowanie. Dotyczy to również rozwoju nowych technologii. Szczególny nacisk zostanie położony na inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom (automatyka, więcej rozwiązań on-line, telemedycyna, technologie kompensacyjne).
 2. Drugi wymiar (bezpośredni) to bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne). Inwestycje polegające na modernizacji/poprawie istniejącej infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług. Chodzi o ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez dodawanie funkcji komunikacyjnych w autobusach, likwidację progów i schodów w budynkach, poprawę jakości usług – obsługi, komunikacji, zakupów itp. dla osób z ograniczeniami w percepcji. Część efektów inwestycji takich jak np. wymiana taboru kolejowego będzie widoczna w dłuższym horyzoncie czasowym, ale część będzie widoczna szybciej np. likwidacja barier w szkołach czy gminach.

Wpisując się w powyżej opisane działania oraz te o którym można by jeszcze dużo wspomnieć, śmiało możemy być dumni z dużego zaangażowania Kolei Wielkopolskich w tematy związane z dostępnością infrastruktury kolejowej dla Osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zasady powszechnej dostępności i zapewnienia jak najwyższego poziomu obsługi klientów jest potrzebna. Dbałość o Pasażera jest jednym z podstawowych celów, jakie stawia przed sobą sektor transportu kolejowego.

Obie ustawy o dostępności – Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych, zostały przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Polski Związek Głuchych Zarząd Główny. Tłumaczenia znajdują się na stronie Portalu Funduszy Europejskich.

Życzymy udanych podróży.

Grafika z informacją o ustawie o zapewnieniu dostępności w PJM
 

Grafika z informacją o ustawie o zapewnieniu dostępności cyfrowej w PJM

Koleje Wielkopolskie na IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami.

W dniu 25.10.2018 r. Spółka Koleje Wielkopolskie jako jedyny przedstawiciel przewoźników kolejowych uczestniczyła w IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. Kongres odbywał się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obecność nasza wynika z faktu dużego zaangażowania Kolei Wielkopolskich w tematy związane z dostępnością infrastruktury kolejowej dla Osób z Niepełnosprawnościami. Koleje Wielkopolskie są przewoźnikiem, który jest w 100 % dostosowany do przewozu Pasażerów z Niepełnosprawnościami i zachęcamy do podróżowania z nami. Pragniemy aby otoczenie, w którym poruszają się Osoby z Niepełnosprawnościami było zawsze dostępne i przyjazne.

Z rozmów prowadzonych z Osobami z niepełnosprawnością wiemy, że planowane i realizowane przejazdy mieszkańców Wielkopolski będą miały tendencję wzrostową. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, szczególnie Osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zgłaszamy do zarządców stacji wnioski, uwagi, wskazówki, aby jak najwięcej stacji i przystanków umożliwiało pasażerom bezpieczne dostanie się na peron. Coraz więcej osób i podmiotów wychodzi naprzeciw grupie osób z ograniczeniami, dlatego wzrastają aspiracje i wymagania tej grupy w zakresie dostosowania, dostępności, uzyskania wykształcenia. Spółka stara się im sprostać umożliwiając dojazd do szkół, na uczelnie, do pracy. Podejmujemy działania, które mogą w pewnym stopniu usprawnić podróżowanie (nowoczesny tabor, szybkość przejazdu, konkurencyjna cena, miła i fachowa obsługa). Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się wymagają niezawodności całego łańcucha transportowego. Jedno brakujące ogniwo, jak np. niedziałająca winda lub przejście między peronami, które można pokonać tylko po schodach mogą sprawić, że podróż stanie się niemożliwa. Bez maksymalnej współpracy wszystkich podmiotów kolejowych nie jesteśmy w stanie „wygrać pasażera”.

Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Urząd Transportu Kolejowego wespół z Fundacją Polska Bez Barier zebrał przykłady dobrych praktyk obsługi Osób z niepełnosprawnościami w jednym opracowaniu do którego lektury zachęcamy nie tylko osoby prowadzące usługi dla pasażerów ale również samych pasażerów z niepełnosprawnościami, tak aby wiedzieli czego mogą oczekiwać i wymagać od przewoźnika. Opracowanie ma za zadanie wyczulić nas wszystkich na różnorodność oczekiwań i potrzeb grup pasażerów. „Niepełnosprawność stanowi w tym zakresie jedynie punkt wyjścia do rozważań na temat kompleksowego systemu obsługi wszystkich klientów i pasażerów” (Prezes UTK).

Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami

Różni podróżni – obsługa bez barier

Koleje Wielkopolskie wzięły aktywny udział w kilkuletnim projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych trwającym od 2019 r. – do końca 2023 r. Nasi pracownicy drużyn konduktorskich i kas biletowych uczestniczyli w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany był przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o. sp. k. w partnerstwie z Urzędem Transportu Kolejowego.

Po zrealizowanych szkoleniach, już 14 przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego z całej Polski, podpisało deklarację Partnerstwa na rzecz dostępnej obsługi różnych Podróżnych (obrazuje to mapa).

Mapa wskazująca przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego, którzy podpisali deklarację Partnerstwa na rzecz dostępnej obsługi różnych Podróżnych.

Koleje Wielkopolskie deklarują partnerstwo na rzecz dostępnej obsługi różnych Podróżnych. W związku z udziałem w projekcie deklarujemy, że w prowadzonej działalności w zakresie transportu zbiorowego będziemy kierowali się zasadami  i wytycznymi zawartymi w standardach: informowania i komunikowania się / pomocy (asysty w podróży) / badawczym / szkoleniowym. Tym, że w  codziennej obsłudze Pasażerów doskonalimy umiejętności obsługi Pasażera i stosujemy założenia standardów własnych oraz opracowanych w projekcie Pfron pt.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.”

Opracowany na zakończenie projektu poradnik obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zawiera praktyczne wskazówki i najważniejsze informacje zawarte w opracowanych w projekcie standardach. Jest wsparciem dla przewoźnika i pracowników  drużyn konduktorskich oraz kas biletowych Kolei Wielkopolskich.

Pełna lista przewoźników i organizatorów transportu zbiorowego, którzy na dzień 15.03.2024 r. podpisali deklarację stosowania standardów obsługi klienta podczas usługi wykonywania przewozu Pasażerów jest następująca:

 1. Koleje Małopolskie sp. z o. o.
 2. Koleje Śląskie
 3. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
 5. Miejski Zakład Komunikacji Gorzów Wielkopolski
 6. Miejski Zakład Komunikacji w Opolu
 7. Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
 8. Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
 9. WARS S.A.
 10. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 11. Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
 12. Żegluga Ostródzko-Elbląska sp. z o.o.
 13. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. we Wrocławiu
 14. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Poradnik opisuje dobre praktyki i przytacza podstawy prawne opisywanych w poradniku wytycznych i zasad. Wersję elektroniczną poradnika można pobrać  na stronie internetowej Pfron: https://bit.ly/4cngSu6

Niech Podróże z Kolejami Wielkopolskimi niosą spełnienie marzeń i realizację założeń zawartych w standardach opracowanych w projekcie Pfron pt.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Źródło informacji: PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych