logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Kariera

Kariera

Uprzejmie informujemy, że dokumenty aplikacyjne (CV wraz z listem motywacyjnym) należy składać wyłącznie przez system eRecruiter (przycisk „Aplikuj ONLINE” przy ofertach zamieszczonych poniżej) lub osobiście w Wydziale Spraw Pracowniczych Spółki przy ul. Składowej 4, III piętro w Poznaniu.

Miejsce pracy: Poznań

Charakterystyka pracy:
 • wykonywanie poleceń kierownika pociągu,
 • sprawdzanie stanu czystości przydzielonego do obsługi pojazdu kolejowego oraz stanu zabezpieczenia drzwi,
 • zgłaszanie wszelkich zauważonych braków i usterek kierownikowi pociągu,
 • wykonywanie powierzonych czynności podczas przyjmowania, zdawania i obsługi pociągu,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem w pociągu i przestrzeganiem porządku,
 • sprzedaż biletów na przejazd pasażerom, którzy zgłosili się z informacją o potrzebie nabycia,
 • kontrola biletów wśród pasażerów oraz sprawdzanie dokumentów uprawniających do ulg,
 • udzielanie informacji pasażerom oraz dbanie o ich bezpieczeństwo w czasie podróży.
Oczekiwania:                 
 • wykształcenie minimum średnie, preferowany profil techniczny, mechaniczny, elektryczny,
 • dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku i słuchu),
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2 – niższym średnio zaawansowanym,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • asertywność, pewność siebie,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • wysoka kultura osobista,
 • preferowane:
  – wiedza na temat bezpieczeństwa kolejowego,
  – znajomość obsługi kas mobilnych,
  – wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta,
  – znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
Oferujemy:                                                                                                 
 • umowę o pracę,
 • kurs przygotowujący do pracy na stanowisku konduktora,
 • dofinansowanie do:
  – sportu MULTISPORT;
  – wypoczynku – „wczasy pod gruszą”;
  – świąt;
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Zapewniamy kurs na licencję i świadectwo maszynisty.

Charakterystyka pracy:

Przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty

 • wykonywanie prac pociągowych i poza pociągowych zgodnie z obowiązującymi maszynistę postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki,
 • prawidłowa eksploatacja pojazdu trakcyjnego wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami i wyposażeniem,
 • współpracowanie z kierownikiem pociągu podczas prowadzenia pociągu w zakresie dokumentacji, sytuacji awaryjnych, czynności przygotowania pociągu do drogi,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w zakresie prowadzenia pojazdów trakcyjnych, przygotowywanie do drogi, ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa w ruchu kolejowym,
 • prowadzenie oszczędnej gospodarki paliwowej i energetycznej,
 • regularne uczestniczenie w pouczeniach okresowych a także poddawanie się wymaganym egzaminom i badaniom lekarskim,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej w zakresie m.in. wpisów w książkę pojazdów z napędem, stosownych aktualizacji Wykazów, Ostrzeżeń Stałych oraz rozkazów pisemnych,
 • wykonywanie poleceń dyżurnych ruchu podczas prowadzenia pociągu.
Oczekiwania:                   
 • ukończone 20 lat,
 • niekaralność,
 • wykształcenie średnie, preferowane kierunkowe (techniczne, mechaniczne, elektryczne),
 • wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne niezbędne do uzyskania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty określone w szczególnych przepisach,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • wiedza na temat bezpieczeństwa kolejowego,
 • znajomość udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu zadań.
Oferujemy:                                                                                                 
 • umowę o pracę,
 • dofinansowanie do:
  – sportu MULTISPORT;
  – wypoczynku – „wczasy pod gruszą”;
  – świąt;
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w tym języki obce,
 • dofinansowanie do studiów i nauki.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:
 • nadzór na realizacją zobowiązań wynikających z aktów prawnych w obszarze ochrony środowiska
 • przygotowywanie dokumentów do uzyskania zezwoleń środowiskowych
 • opracowywanie i składanie właściwych sprawozdań
 • współpraca z urzędami i instytucjami ochrony środowiska
 • nadzór parametrów środowiskowych wynikających z przepisów prawa
 • kontrola wewnętrzna z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska
 • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem
 • nadzór nad umowami, wnioskami oraz deklaracjami z zakresu ochrony środowiska
 • opiniowanie umów, dokumentów przetargowych oraz inwestycyjnych
 • obsługa systemu BDO (moduł ewidencji odpadów, moduł wniosków, moduł sprawozdawczości)
Oczekiwania:              
 • preferowane wykształcenie wyższe – ochrona środowiska
 • doświadczenie 3 lata w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość Ustawy prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych
 • znajomość Ustawy o odpadach
 • dobra znajomość programu MS Office
 • wiedza z zakresu normy PN-EN 14001
 • dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność, asertywność
Oferujemy:                                                                                            
 • umowę o pracę,
 • dofinansowanie do:
  – sportu MULTISPORT
  – wypoczynku – „wczasy pod gruszą”
  – świąt
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • prywatną opiekę zdrowotną
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Charakterystyka pracy:
 • wykonywanie prac pociągowych i poza pociągowych zgodnie z obowiązującymi postanowieniami regulacji wewnętrznych Spółki,
 • prawidłowa eksploatacja pojazdu trakcyjnego wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami i wyposażeniem,
 • współpracowanie z kierownikiem pociągu podczas prowadzenia pociągu w zakresie dokumentacji, sytuacji awaryjnych, czynności przygotowania pociągu do drogi,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów i instrukcji w zakresie prowadzenia pojazdów trakcyjnych, przygotowywanie do drogi, ruchu kolejowego oraz bezpieczeństwa w ruchu kolejowym,
 • uczestniczenie w pouczeniach okresowych a także poddawanie się wymaganym egzaminom i badaniom lekarskim,
 • koordynowanie pracą przydzielonych maszynistów – stażystów we wszystkich czynnościach związanych z ich obowiązkami i bezpieczeństwem pracy,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji służbowej,
 • wykonywanie poleceń dyżurnych ruchu podczas prowadzenia pociągu.
Oczekiwania:
 • licencja i świadectwo maszynisty,
 • wykształcenie średnie, preferowane kierunkowe (techniczne, mechaniczne, elektryczne),
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • wiedza na temat bezpieczeństwa kolejowego
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku maszynisty
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu zadań.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • dofinansowanie do:
  – sportu MULTISPORT,
  – wypoczynku – „wczasy pod gruszą”,
  – świąt,
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w tym języki obce,
 • dofinansowanie do studiów i nauki.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku
Aplikuj
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Miejsce pracy: Wągrowiec

Charakterystyka pracy:
 • przyjmuje i zdaje obsługiwany pociąg zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami,
 • prowadzi nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń pociągowych (tj. informacja pasażerska, drzwi, urządzenia sanitarne),
 • obserwuje peron w trakcie odjazdu pociągu z toru przyperonowego,
 • prowadzi na bieżąco stosowną dokumentację (np. raport z jazdy, wykaz pojazdów w składzie, karty próby hamulca, raport o brakach w wyposażeniu, wykazy pracy drużyn trakcyjnych, w razie zaistnienia okoliczności – sporządza raporty służbowe),
 • pilnuje przestrzegania porządku przez podróżnych i podległy personel,
 • rozstrzyga spory między obsługą pociągu a podróżnymi, a także między współpodróżnymi,
 • dokonuje kontroli i sprzedaży biletów oraz sprawdza dokumenty uprawniające do ulgi,
 • wykonuje próby hamulca i oględziny techniczne zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami w tym zakresie,
 • udziela pierwszej pomocy w nagłych przypadkach przed przybyciem pogotowia oraz o zaistniałej sytuacji powiadamia służby ratunkowe i dyspozyturę.
Oczekiwania:                 
 • wykształcenie minimum średnie, preferowany profil techniczny, mechaniczny, elektryczny,
 • dobry stan zdrowia (1 kat. wzroku i słuchu),
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2 – niższym średnio zaawansowanym,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • asertywność, pewność siebie,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • wysoka kultura osobista,
 • preferowane:
  – wiedza na temat bezpieczeństwa kolejowego,
  – znajomość obsługi kas mobilnych,
  – wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta,
  – znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.
Oferujemy:                                                                                                 
 • umowę o pracę,
 • dofinansowanie do:
  – sportu MULTISPORT,
  – wypoczynku – „wczasy pod gruszą”,
  – świąt
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w tym języki obce,
 • dofinansowanie do studiów i nauki.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Miejsce pracy: Zbąszynek

Charakterystyka pracy:

 • przeprowadzanie czyszczenia pojazdów,
 • usuwanie graffiti z pojazdów,
 • wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem powierzonych maszyn, sprzętu i narzędzi, dbanie o ich sprawność i konserwację,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem taboru w czystości zgodnie z wymaganiami Spółki,
 • realizowanie procesu czyszczenia i sprzątania pomieszczeń Spółki,
 • segregowanie odpadów i materiałów zużytych w trakcie realizacji procesu czyszczenia taboru i pomieszczeń,
 • weryfikowanie jakości przeprowadzonych czyszczeń podczas nieobecności brygadzisty i mistrza.

Oczekiwania:                   

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem do czyszczenia,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:                                                                                                 

 • umowę o pracę,
 • dofinansowanie do:
  – MULTISPORT,
  – wypoczynku – „wczasy pod gruszą”
  – świąt
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Miejsce pracy: Poznań / Zbąszynek

Charakterystyka pracy:

 • wykonywanie przeglądów P1, P2, P3 pojazdów zgodnie z DSU,
 • wykonywanie napraw pojazdów szynowych w zakresie, na który pozwala posiadane wyposażenie,
 • wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem powierzonych maszyn, sprzętu i narzędzi, dbanie o ich sprawność i konserwację,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem taboru zgodnie z wymaganiami Spółki,
 • weryfikowanie sprawności i przydatności części, podzespołów, zespołów zdemontowanych z pojazdu w trakcie naprawy, przeglądu,
 • naprawianie części, podzespołów, zespołów w zakresie, na który pozwala posiadane wyposażenie,
 • segregowanie odpadów i materiałów zużytych w trakcie napraw, przeglądów i konserwacji pojazdów,
 • utrzymywanie porządku w miejscu pracy.

Oczekiwania:                        

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (preferowane średnie) o profilu mechanik, elektryk, elektronik,
 • posiadanie wiedzy podstawowej z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki,
 • posiadanie wiedzy podstawowej z zakresu budowy taboru,
 • odpowiedzialność,
 • zaradność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • wysoka motywacja do pracy.

Oferujemy:                                                                                                                          

 • umowę o pracę,
 • dofinansowanie do
  – sportu MULTISPORT;
  – wypoczynku „wczasy pod gruszą”;
  – świąt;
 • pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • prywatną opiekę zdrowotną,
 • ulgę transportową na przejazdy kolejowe,
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w tym języki obce,
 • dofinansowanie do studiów i nauki.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku

Aplikuj

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

Charakterystyka pracy:

 • dopuszczanie do ruchu pojazdów o właściwym stanie technicznym,
 • wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem powierzonych maszyn, sprzętów i narzędzi oraz urządzeń diagnostycznych; dbanie o ich sprawność i konserwację,
 • sprawdzanie stanu technicznego elektrycznych zespołów trakcyjnych i autobusów szynowych,
 • kierowanie pojazdów do czyszczenia, mycia, odkażania oraz dokonywanie odbiorów po ich wykonaniu,
 • decydowanie o konieczności wyłączenia z eksploatacji pojazdów z usterkami, których nie można usunąć bez wyłączenia,
 • dokonywanie prób hamulca, prowadzenie i archiwizowanie kart prób hamulca,
 • usuwanie drobnych usterek w elektrycznych zespołach trakcyjnych i autobusach szynowych,
 • prowadzenie i archiwizacja książki rewizji technicznej,
 • wykonywanie zadań ustawiacza (m. in. kierowanie manewrami w punkcie utrzymania technicznego, obsługiwanie zwrotnic przestawianych ręcznie, powtarzanie sygnałów manewrowych),

Oczekiwania:

 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, mile widziana specjalność elektroniczna, elektrotechniczna i mechaniczna,
 • przynajmniej rok pracy przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • podstawowa wiedza z zakresu informatyki,
 • podstawowa wiedza z zakresu elektroniki i mechatroniki,
 • świadectwo kwalifikacyjne rewidenta taboru,
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne manewrowego lub ustawiacza,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • opiekę medyczną również dla członków rodziny,
 • dofinansowanie do MULTISPORT i wakacji,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • ulgowe usługi transportowe.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego za pomocą przycisku
Aplikuj
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą

Rewident (plik PDF)

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5. Z Administratorem można się kontaktować:

 1. listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
 2. mailowo: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl,
 3. telefonicznie: 61-27-92-700.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, t.j. art.221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania wybranych kandydatów o wyniku rekrutacji. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi związane ze wsparciem Administratora w organizacji rekrutacji, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty świadczące usługi hostingowe oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.

6. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne i przetwarza się je na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Aplikując oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez spółkę Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5 dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


Udostępnij: Facebook
Zapisz: