logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
Komunikacja bez barier
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Wspólny Bilet Samorządowy

Wspólny Bilet Samorządowy

Uprawnieni

„Wspólny Bilet Samorządowy” może nabyć każda osoba.

Kanały dystrybucji biletów oferty u poszczególnych przewoźników (plik PDF)

 

 

Zakres ważności i obszar ważności

1)  „Wspólny Bilet Samorządowy” jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez niżej wymienionych przewoźników:
      a) Koleje Śląskie Sp. z o.o. (KŚ),
      b) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (WKD),
      c) Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ),
      d) Arriva RP Sp. z o.o. (Arriva),
      e) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW),
      f) Koleje Dolnośląskie S.A. (KD),
      g) Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (ŁKA),
      h) „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (KM),

z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1;

2)  oferta „Wspólny Bilet Samorządowy” obowiązuje także w regionalnych połączeniach autobusowych Arriva;

3)  oferta „Wspólny Bilet Samorządowy” nie łączy się z innymi ofertami i w ofercie tej nie mają zastosowania ulgi ustawowe;

4)  „Wspólny Bilet Samorządowy” ważny jest 24 godziny od określonej na nim daty i godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

 

Warunki stosowania

1)   „Wspólny Bilet Samorządowy” nie uprawnia do przejazdów w pociągach:
      a) komercyjnych KM – Słoneczny,
      b) ŁKA – ŁKA Sprinter,
      c) komercyjnych Arriva,
      d) “KD-Specjal” i “Pociąg do Kultury”,
      e) KMŁ – na odcinku Kraków Olszanica – Kraków Lotnisko,
      f) komercyjnych KŚ oraz na odcinku Chałupki – Bohumin;

2)   przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały swoje imię i nazwisko. Bilet ważny jest łącznie z dokumentem. Bez wpisania powyższych danych bilet jest nieważny. Bilety zakupione za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub przez internet posiadają dane podróżnego wygenerowane przez system;

3)   do przejazdów na podstawie „Wspólnego Biletu Samorządowego” uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na zasadach określonych u przewoźnika, u którego podróżny realizuje przejazd;

4)   „Wspólny Bilet Samorządowy” można nabyć:
      a) z 7 – dniowym terminem przedsprzedaży:

  • w kasach biletowych,
  • w biletomatach,
  • przez Internet,
  • w „punktach na mieście”

      b) w dniu wyjazdu:

  • w pociągu;
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu SkyCash, dostępnego na stronie www.skycash.com;
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA Kolei Małopolskich, na zasadach określonych w Regulaminie Użytkowania systemu iMKA, dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl,
    zgodnie z terminami wdrożenia wskazanymi w Załączniku do warunków oferty;

5) bilet wg oferty zaopatrzony jest w nadruk Wspólny Bilet Samorządowy;

6) foliowanie biletu, ani też przedłużanie terminu jego ważności nie jest dozwolone;

7) za bilety zagubione, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych
(tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarte lub sklejone), zafoliowane
lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu albo potwierdzenia płatności kartą, numeru dokumentu oraz zgłoszenia do organów ścigania;

8) przewóz rzeczy, zwierząt i rowerów pociągiem danego przewoźnika odbywa się na zasadach
i warunkach przez niego określonych.

 

Opłaty

1)   cena „Wspólnego Biletu Samorządowego” jest opłatą zryczałtowaną i wynosi 38,00 zł brutto (netto 35,19 zł, PTU 2,81 zł);

2)   od opłaty, wskazanej w pkt. 1 nie stosuje się ulg ani opustów.
 

Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet

1)   zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu możliwa jest u przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu, przed rozpoczęciem terminu ważności biletu na zasadach wymiany,
bez potrącania odstępnego. Wymiany można dokonać tylko jeden raz, kolejna zmiana traktowana jest jako zwrot;

2)   zmiany umowy przewozu lub zwrotu biletu zakupionego przez aplikację SkyCash można dokonać na zasadach określonych w Regulaminie SkyCash, dostępnym pod adresem www.skycash.com
i www.mka.malopolska.pl;

3)   zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet możliwy jest jedynie u przewoźnika,
u którego dokonano zakupu:
      a) przed rozpoczęciem terminu ważności,
      b) po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem 30 minut, licząc
od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie,
po potrąceniu 10% odstępnego, z wyjątkiem przypadków niewykorzystania biletu z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, z zastrzeżeniem pkt. 4;

4)   w pozostałych przypadkach podróżny o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet może ubiegać się w drodze reklamacji złożonej u dowolnego przewoźnika. Reklamacje będą rozpatrywane przez przewoźnika, u którego dokonano zakupu biletu;


Udostępnij: Facebook
Zapisz: