Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA

Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA

Uprawnieni

1)      Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA  uprawnia do przejazdu grupy maksymalnie 5 osób lub;

2)      dwoje rodziców z dowolną liczbą dzieci własnych do ukończenia 16 roku życia.

 

Zakres ważności i warunki stosowania

1)      bilet, o którym mowa w ust. 1 uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, we wszystkich pociągach uruchamianych przez „Koleje Wielkopolskie” Sp. z o.o. przewidzianych w rozkładzie jazdy – od godziny 0:00 w każdą sobotę do godziny 24:00 w niedzielę, jeżeli dniem bezpośrednio poprzedzającym weekend (sobota i niedziela) lub następującym po nim jest dzień świąteczny/dni świąteczne – ważność biletu obejmuje czas 48 godzin od godziny 0:00 pierwszego dnia ważności biletu.

2)      Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA  jest biletem imiennym; do przejazdów na podstawie w/w biletu uprawnione są osoby dla których bilet został wystawiony – przed rozpoczęciem podróży należy wpisać imiona i nazwiska osób podróżujących. Bez wpisania powyższych danych oraz bez okazania dokumentów stwierdzającego tożsamość bilet jest nieważny;

3)      łącznie lub do okazanego Wielkopolskiego Biletu Weekendowego GRUPA, podróżny może nabyć bilet na przewóz roweru wg. oferty „Rower/Bike +”. Przewóz roweru odbywa się na zasadach określonych w przepisach TP-KW § 31;

4)      posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów;

5)      jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada Wielkopolski  Bilet Weekendowy, ale nie okaże go w pociągu, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji,      na warunkach określonych w Regulaminie;

6)      w razie stwierdzenia, że z Wielkopolskiego Biletu Weekendowego GRUPA  korzystają osoby inne niż na nim wskazane, bilet ten uznaje się za nieważny, a osoby takie traktowane są jak podróżni bez ważnego biletu;

7)      foliowanie biletu, wymiana na bilet innego przewoźnika, ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie jest dozwolone;

8)      za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, przewoźnik nie zwraca należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

 

Opłaty

1)      opłata za Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA  jest zryczałtowana i od opłaty tej nie stosuje się ulg;

2)      cena za Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA  wynosi 160 PLN.

 

Zmiana umowy przewozu

1)      przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

2)      Przekazanie biletu niewykorzystanego lub wykorzystanego częściowo na inna osobę nie jest możliwe;

3)      zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany Wielkopolski Bilet Weekendowy GRUPA przedłożony przed rozpoczęciem terminu ważności dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie, po tym terminie nie ma możliwości zwrotu.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.