logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
Komunikacja bez barier
Infolinia: 19757
Opłata za połaczenie zgodna z cennikiem operatora

Zgłoszenie

Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnością

  • informację, czy podróżny posiada bilet na przejazd, czy konieczny jest jego zakup? jeżeli podróżny posiada już bilet na przejazd, należy podać numer wagonu i miejsca, o ile podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,
  • informację jaka pomoc będzie potrzebna,- informację czy w podróży będzie towarzyszył opiekun lub pies asystujący,
  • informację o bagażu,
  • dodatkowe informacje, np. proponowane miejsce spotkania z osobą udzielającą pomocy.

  Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnością

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.
   Z Administratorem można się kontaktować:

   1. listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań,
   2. mailowo: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl,
   3. telefonicznie: 61-27-92-700.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia, na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dane zwykłe: imię, nazwisko adres e-mail, numer telefonu) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (dane szczególnych kategorii: rodzaj niepełnosprawności, inne dane dotyczące zdrowia) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ze względu na obowiązki prawne ciążące na Administratorze.
  4. Pani/Pana dane osobowe w związku z przesłanym formularzem będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na dalsze ich przetwarzanie.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu o czym Pani/Pan zostanie poinformowana/y. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1  lub poprzez stronę https://koleje-wielkopolskie.com.pl/zgłoszenie/ klikając w przycisk „nie wyrażam zgody na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych.
  10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i realizacji Pani/Pana zgłoszenia, a niepodanie wymaganych danych osobowych i brak zgody na ich przetwarzanie lub ewentualne udostępnienie, będzie skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia ( 23 i art. 24 Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym).