logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Zgłoszenie

Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnością
  *do wypełnienia jeśli podróż odbywa się więcej niż jednym pociągiem

  • informację, czy podróżny posiada bilet na przejazd, czy konieczny jest jego zakup? jeżeli podróżny posiada już bilet na przejazd, należy podać numer wagonu i miejsca, o ile podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,

  • informację jaka pomoc będzie potrzebna,- informację czy w podróży będzie towarzyszył opiekun lub pies asystujący,

  • informację o bagażu,

  • dodatkowe informacje, np. proponowane miejsce spotkania z osobą udzielającą pomocy.

  Klauzula informacyjna

  – przejazd osoby z niepełnosprawnością i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej –

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.
   Z Administratorem można się kontaktować:

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia realizacji przejazdu osoby z niepełnosprawnością i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (w zakresie danych szczególnej kategorii) – przepis prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Panią/Pana na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:
   • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;
   • podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
   • podmioty doradcze;
   • podmioty zajmujące się obsługą prawną.
  6. W przypadku zgłoszenia, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, w celu realizacji przejazdu, dane wskazane w formularzu będą przekazywane do właściwego przewoźnika kolejowego. Odbiorcami danych mogą być również zarządcy infrastruktury kolejowej i operatorzy obiektów infrastruktury usługowej (PKP S.A. / PKP PLK S.A.) – wyłącznie w zakresie realizacji celu jakim jest organizacja przejazdu osoby z niepełnosprawnością i/lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  8. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
  10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i realizacji Pani/Pana zgłoszenia. Brak podania wymaganych danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.