logo koleje wielkopolskie 32x32 Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit Dodaj

Dodaj Koleje Wielkopolskie na pulpit, przeciągając ikonkę kłódki z paska adresu w wybrane miejsce na pulpicie.

Dodaj Koleje Wielkopolskie do ekranu startowego: wybierz menu , a następnie "Strona > Dodaj skrót do strony".

RODO
Podróż bez barier
 Tłumacz Migam 
logo migam
A- A A+
A A A A
Infolinia: 616 500 106

Bilet 60+

Bilet 60+

Warunki taryfowe oferty „Bilet 60+”
(obowiązujące od 1  listopada  2017 r.)

BILETY JEDNORAZOWE

1. Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 rok życia.

2. Zakres ważności
Bilety wg oferty „Bilet 60+” wydaje się na przejazdy jednorazowe, w jedną stronę, w pociągach uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

3. Warunki stosowania
Bilet wg oferty można nabyć:

 • w kasach biletowych, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży,
 • w pociągu u obsługi wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia,

na zasadach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
Bilet wydaje się z nadrukiem:

 • w kasach biletowych – „60+”,
 • w pociągu – „BIL. 60+”;

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu wg oferty jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego, o którym mowa w ust. 1;
Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi.

4. Opłaty
Bilety jednorazowe wg oferty „Bilet 60+” wydawane są z ulgą 25% od opłat za bilety jednorazowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie Przewozowej (KW-TP) i podane są w tabelach opłat, które stanowią załącznik 1 do niniejszych warunków taryfowych.

5. Zmiana umowy przewozu
Zmiany umowy przewozu dokonuje się, w przypadku biletów nabytych w kasie i pociągu – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

6. Inne
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Taryfie Przewozowej (KW-TP).

BILETY OKRESOWE IMIENNE (OKRESOWE I SIECIOWE)

1. Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 rok życia.

2. Zakres ważności
Wydaje się następujące rodzaje biletów okresowych odcinkowych na przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.:

 • tygodniowe,
 • miesięczne
 • kwartalne,

Bilety odcinkowe wydaje się na przejazdy w jedną stronę albo „tam i z powrotem”;
Bilet, o którym mowa w pkt 2, uprawnia do wielokrotnych przejazdów, drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany.

3. Warunki stosowania
Bilety odcinkowe tygodniowe, miesięczne i kwartalne wg oferty można nabyć:

 • w kasach biletowych, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży,
 • w pociągu wyłącznie z terminem ważności rozpoczynającym się w dniu nabycia,

na zasadach określonych w Regulaminie przewozu Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
Bilety wydawane są wyłącznie elektronicznie;
Bilet wydaje się z nadrukiem:

 • w kasach biletowych – „60+”,
 • w pociągu – „BIL. 60+”;

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu wg oferty jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego, o którym mowa w ust. 1;

4. Opłaty
Bilety okresowe wg oferty „Bilet 60+” wydawane są z ulgą 10% od opłat za bilety okresowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie Przewozowej (KW-TP) i podane są w tabelach opłat, które stanowią załącznik 2 do niniejszych warunków taryfowych.

5. Zmiana umowy przewozu
Zmiany umowy przewozu dokonuje się w przypadku biletów nabytych w kasie i pociągu – na zasadach określonych w w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

6. Inne
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Taryfie Przewozowej (KW-TP).