Zwroty biletów

Zwroty biletów

Zasady dokonywania zwrotów biletów:

 

Bilety jednorazowe

Od umowy przewozu podróżny może odstąpić przed rozpoczęciem podróży, albo na stacji zatrzymania pociągu na drodze przewozu. Warunkiem dokonania zwrotu za częściowo lub całkowicie niewykorzystany bilet jednorazowy jest uzyskanie odpowiedniego poświadczenia przez uprawnionego pracownika:

 • w dowolnej stacji miejscowości wyjazdu lub w dowolnej stacji miejscowości nabycia biletu przed upływem jego terminu ważności,
 • w pociągu w razie rezygnacji z przejazdu do stacji przeznaczenia wskazanej na bilecie.
  Jeżeli na stacji wyjazdu nie ma kasy lub kasa jest nieczynna, zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet można dochodzić na drodze reklamacji.

Zwrotu należności za odpowiednio poświadczone bilety na przewóz bagażu podręcznego, roweru i psa dokonuje się tylko w przypadku całkowitego ich niewykorzystania. Warunkiem otrzymania zwrotu należności jest przedłożenie w kasie biletowej biletu na przewóz rzeczy i okazanie biletu na przejazd. Jeżeli zwrot będzie dokonany na drodze reklamacji, wraz z biletem na przewóz należy przesłać kserokopię biletu na przejazd do którego był wydany bilet na przewóz, potwierdzoną za zgodność przez przewoźnika.

Nie wymagają poświadczenia bilety całkowicie niewykorzystane – zwrócone najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ich ważności.

Należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety odpowiednio poświadczone wypłaca kasa prowadząca sprzedaż danego rodzaju biletów – jeżeli podróżny zgłosi się do kasy biletowej w terminie do 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia ważności biletu. Po upływie wyżej wskazanego terminu zwrotu należności można dochodzić na drodze reklamacji.

Od zwracanych należności potrąca się 10% tytułem odstępnego. Potrącenia odstępnego nie stosuje się:

 • jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie spółki Koleje Wielkopolskie i fakt ten został poświadczony na bilecie przez upoważnionego pracownika przewoźnika,
 • w przypadku wymiany biletu wydanego na przejazd pociągiem spółki Koleje Wielkopolskie na inny bilet – ważny na przejazd pociągami Kolei Wielkopolskich.

Jeżeli podróżny udokumentuje, że nie mógł wykorzystać biletu z przyczyn całkowicie od niego niezależnych, zwrotu należności może dochodzić w drodze pisemnej reklamacji .

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet opłacony kartą płatniczą dokonuje wyłącznie kasa biletowa wyposażona w urządzenie do odczytu kart płatniczych i tylko za pośrednictwem karty, którą dokonano zapłaty za bilet – pod warunkiem przedłożenia dowodu sprzedaży wydanego przy zakupie biletu. Nie dokonuje się zwrotu należności gotówką. W razie nie przedłożenia dowodu sprzedaży lub braku karty płatniczej zwrot należności można uzyskać w drodze reklamacji.

Zwrot należności za dokument przewozu, do którego wystawiono fakturę VAT może być dokonany w terminie 3 miesięcy od nabycia biletu w kasie biletowej, która wydała bilet, pod warunkiem przedłożenia go łącznie z tą fakturą. W takim przypadku kasa biletowa wystawia fakturę korygującą. W innych przypadkach – zwrotu należności można dochodzić w drodze reklamacji złożonej do przewoźnika.

Gdy z biletu na przejazd korzysta mniejsza ilość osób niż wskazana na bilecie:

 • w punkcie odprawy (przed rozpoczęciem podróży) – należy nabyć nowy bilet dla rzeczywistej liczby osób korzystających z przejazdu. Zwrotu należności przypadającej za osoby, które zrezygnowały z przejazdu dokonuje się po potrąceniu odstępnego,
 • w pociągu – należy uzyskać odpowiednie poświadczenie, stanowiące podstawę do otrzymania należności za osoby, które zrezygnowały z przejazdu. Po zakończeniu podróży zwrotu należności przypadającej za osoby, które zrezygnowały z przejazdu dokonuje punkt odprawy, po potrąceniu odstępnego.

Jeżeli bilet był niewykorzystany z przyczyn leżących po stronie podróżnego nie dokonuje się zwrotu należności za:

 • początkową część drogi przejazdu, jeżeli przejazd rozpoczął się od stacji pośredniej, leżącej na drodze przewozu, chyba że podróżny przed rozpoczęciem tego przejazdu, uzyskał na jednej z miejscowości wyjazdu lub nabycia biletu, odpowiednie poświadczenie,
 • bilet przedłożony do zwrotu po upływie terminu ważności, chyba że podróżny uzyskał odpowiednie poświadczenie.

Zwrotu należności za odpowiednio poświadczony całkowicie niewykorzystany bilet zakupiony w automacie biletowym, dokonuje punkt odprawy stacji wyjazdu. Jeżeli na stacji wyjazdu nie ma kasy lub kasa jest nieczynna, zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet można dochodzić w drodze reklamacji.

 

Bilety okresowe

Za całkowicie niewykorzystany imienny odcinkowy bilet okresowy na przejazdy wielokrotne zwrócony przed pierwszym dniem jego ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 10% odstępnego.
Za częściowo niewykorzystany bilet odcinkowy imienny:

 • tygodniowy – zwrócony nie później niż pierwszego dnia ważności ,
 • miesięczny – zwrócony nie później niż dziesiątego dnia ważności,
 • kwartalny – zwrócony nie później niż trzydziestego dnia ważności,
  zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany. 

Potrącona kwota odstępnego nie może być wyższa niż 120zł. Należności zwracane są po potrąceniu 10% odstępnego.

Potrącenia odstępnego nie stosuje się:

 • jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn występujących po stronie spółki Koleje Wielkopolskie,
 • w przypadku niewykorzystania biletu okresowego, zwróconego przed pierwszym dniem jego ważności i jednocześnie nabycia nowego biletu okresowego z innym terminem ważności. Nowy bilet może być wydany wyłącznie dla osoby, dla której wydany był unieważniony bilet.

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety tygodniowe, miesięczne, kwartalne dokonują punkty odprawy (kasy biletowe) prowadzące sprzedaż danego rodzaju biletu pod warunkiem przekazania przez podróżnego oryginału biletu.

Roszczenia o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet, którego podróżny nie mógł zwrócić w odpowiednich – wyżej wskazanych terminach, z przyczyn całkowicie od niego niezależnych (np. z powodu pobytu w szpitalu) spółka Koleje Wielkopolskie rozpatrują w drodze reklamacji.

 

Bilety internetowe

Podróżny ma prawo do zwrotu biletu po zalogowaniu do swojego konta. W tym celu należy użyć opcji „Zwrot biletu”. Po stwierdzeniu w systemie faktu niewykorzystania zakupionego biletu, z którego podróżny zrezygnował, nastąpi zwrot wpłaconej należności z potrąceniem 10% opłaty manipulacyjnej.

Podróżny powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie terminu ważności tego biletu dokonać za pośrednictwem systemu IKW jego zwrotu lub wymiany. Po rozpoczęciu terminu ważności biletu, zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany dokument można dochodzić – w drodze pisemnej reklamacji wniesionej do Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Podróżny, który rozpoczął przejazd przed wskazanym na posiadanym dokumencie przewozu terminem ważności, jest zobowiązany niezwłocznie po wejściu do pociągu zgłosić się do obsługi pociągu w celu nabycia nowego biletu na faktyczny przejazd. Podróżny taki, zobowiązany jest wejść do pociągu
pierwszymi drzwiami licząc od czoła pociągu (kierunku jazdy) i zgłosić się do obsługi pociągu w celu nabycia biletu, a w przypadku nieobecności obsługi w tej części pociągu oczekiwać na jej przybycie w wyżej wskazanym miejscu. Do posiadanego biletu podróżny powinien uzyskać odpowiednie poświadczenie o całkowitym niewykorzystaniu. Zwrotu należności za odpowiednio poświadczony bilet można dochodzić w drodze pisemnej reklamacji.

W razie całkowitego niewykorzystania dokumentu przewozu, z którego podróżny nie mógł zrezygnować w odpowiednim terminie z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych (np. pobyt w szpitalu), zwrotu należności z tego tytułu można dochodzić w drodze pisemnej reklamacji.

 

Bilety zakupione przez aplikację SkyCash

Podróżny może poprzez aplikację, za pomocą której dokonał zakupu biletu dokonać rezygnacji z zakupionego biletu elektronicznego, najpóźniej do godziny 24:00 w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia ważności biletu, po potraceniu 10% odstępnego. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej zwrotu należności za odpowiednio poświadczony niewykorzystany bilet elektroniczny można dochodzić na wniosek Podróżnego, w drodze pisemnej reklamacji.

Zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet elektroniczny, gdy nie wystawiono faktury VAT następuje automatycznie na konto, z którego dokonano płatności. Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet elektroniczny, gdy wystawiono fakturę VAT następuje na drodze reklamacji. Zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet elektroniczny jest możliwy pod warunkiem uzyskania odpowiedniego poświadczenia od obsługi pociągu, które stanowi podstawę do dochodzenia zwrotu należności stosownie do niewykorzystanego świadczenia przewozowego. Zwrot jest dokonywany na wniosek Podróżnego.

W razie całkowitego niewykorzystania biletu elektronicznego:

 • którego Podróżny nie mógł skorzystać z przyczyn całkowicie od siebie niezależnych (np. pobyt w szpitalu),
 • z powodu przerwy w ruchu, utraty połączenia, odwołania/opóźnienia pociągu KW, zwrotu należności z tego tytułu może dochodzić Podróżny na podstawie pisemnego wniosku, na zasadach określonych w § 26 do § 28 Regulaminu przewozu.

Zwrotu należności dokonuje się na konto SkyCash, z którego Podróżny dokonał zapłaty, a w przypadku likwidacji konta SkyCash – na rachunek bankowy wskazany przez Podróżnego. Podróżny po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu biletu elektronicznego za pośrednictwem urządzenia mobilnego (np. w przypadku nie wygenerowania się lub błędnego wygenerowania się biletu elektronicznego z powodu błędnego działania Systemu SkyCash), o zwrot należności za niewykorzystany bilet elektroniczny, może dochodzić na drodze reklamacji. 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.