Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnością

Zgłoszenie przejazdu osoby z niepełnosprawnością

  • informację, czy podróżny posiada bilet na przejazd, czy konieczny jest jego zakup? jeżeli podróżny posiada już bilet na przejazd, należy podać numer wagonu i miejsca, o ile podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,
 • informację jaka pomoc będzie potrzebna,- informację czy w podróży będzie towarzyszył opiekun lub pies asystujący,
 • informację o bagażu,
 • dodatkowe informacje, np. proponowane miejsce spotkania z osobą udzielającą pomocy.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Koleje Wielkopolskie  Sp.  z o.o. reprezentowane przez Zarząd Spółki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Składowej 5, 61-897 Poznań  informują, iż są Administratorem Państwa danych osobowych.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
 2. b) przez skrzynkę e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
 3. c) telefonicznie: 61- 27-92-700

 Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@koleje-wielkopolskie.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.   

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art.6 ust.1 lit.a), w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6 ust.1 lit.b) oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c).     

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne lub firmy świadczące usługi na rzecz administratora danych na podstawie art.28  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także  upoważnieni pracownicy KW zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania , do którego dane osobowe zostały zebrane oraz do czasu obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych i archiwalnych.

Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań przez administratora, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z administratorem i realizacji przez niego zadań.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c)  prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 7. g) uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:                                                                  
 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych,

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty polskiej.              Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państw spoza obszaru UE.

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.