Warunki i zasady korzystania z oferty specjalnej pod nazwą „REMONT”

Warunki i zasady korzystania z oferty specjalnej pod nazwą „REMONT”

Warunki i zasady korzystania z oferty specjalnej pod nazwą „REMONT” 

obowiązującej od dnia 21 sierpnia 2018 roku

podczas przejazdów pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie sp. z o. o.

na odcinku Poznań Główny – Kutno 

 

Uprawnieni

Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów odcinkowych okresowych:

  1. Według taryfy Podstawowej REMONT:

             1)  odcinkowych tygodniowych imiennych: normalnych i ulgą 50%

             2)  odcinkowych miesięcznych imiennych:

a) normalnych,

b) z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93% i z ulgą 50%;

             3)  odcinkowych kwartalnych imiennych: normalnych i z ulgą 50%.

  1. Według taryfy Razem REMONT:

             1)  odcinkowych tygodniowych imiennych normalnych 

             2)  odcinkowych miesięcznych imiennych:

a) normalnych,

b) z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%,

             3)  odcinkowych kwartalnych imiennych normalnych.

  1. Według oferty „Bilet 60+” REMONT– odcinkowych imiennych: tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, pod warunkiem ukończenia 60 roku życia.

 

Zakres ważności

1)    wg oferty „REMONT” wydaje się bilety obejmujące odcinek Poznań Główny – Kutno lub Kutno – Poznań Główny na przejazdy „tam” lub „tam i z powrotem”, w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o. o., przewidzianych w rozkładzie jazdy;

2)    ofertę stosuje się  od i do wszystkich stacji położnych na odcinku obowiązywania oferty „REMONT”;

3)     bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka, na który został wydany;

4)     bilety ważne są od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem obowiązującego terminu przedsprzedaży.

5)    wykaz stacji objętych ofertą zawiera Załącznik 1 do niniejszych warunków.

 

Warunki stosowania

1)     bilet odcinkowy imienny uprawnia do wielokrotnych przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną w określonej na nim relacji i terminie ważności;

2)     bilety wg oferty można nabyć w przedsprzedaży do 30 dni naprzód: w punktach odprawy, automatach biletowych, w pociągu u obsługi oraz w elektronicznych kanałach sprzedaży;

 

Opłaty

1)          Ceny biletów wskazanych w §1 – zawiera Załącznik 2 do niniejszych warunków (cena na przejazdy w jedną stronę stanowi połowę ceny biletu odcinkowego na przejazdy „tam  i z powrotem”).

2)          przy przejazdach pociągami osobowymi na podstawie biletów odcinkowych imiennych: tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych do lub od stacji położonych poza odcinkiem objętym ofertą oraz w przypadku, gdy przejazd odbywa się przez odcinek objęty ofertą, w całej relacji wskazanej na bilecie stosuje się opłaty przewozowe zawarte w Dziale I Taryfy przewozowej Rozdział 2 lub Rozdział 4.

 

Zmiana umowy przewozu

1)    zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu lub stacji przeznaczenia, w zależności od sposobu nabycia (punkt odprawy, automat, pociąg lub elektroniczny kanał sprzedaży), dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego albo w regulaminie właściwym dla elektronicznego kanału sprzedaży;

2)    zmiana umowy przewozu w zakresie przejazdu poza stację przeznaczenia możliwa jest wyłącznie w przypadku  uiszczenia należności stanowiącej różnicę należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego za faktyczny przejazd a ceną biletu jednorazowego w relacji wskazanej na posiadanym bilecie z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień podróżnego do przejazdów ulgowych;

 

Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z taryfy specjalnej stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Taryfy Przewozowej (KW-TP).

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.