Kontrole zewnętrzne

Dane podstawowe o zestawieniu kontroli

Dane o przeprowadzonych w Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (dalej „Spółka”) kontrolach przez podmioty zewnętrzne publikowane są według schematu: organ kontrolujący, okres przeprowadzenia kontroli, zakres (tematyka) kontroli, wydane zalecenia pokontrolne. Informacje publiczne w zakresie kontroli są na bieżąco aktualizowane, jeśli dane nie są opublikowane oznacza to, że informacje nie są jeszcze w posiadaniu Spółki (np. kontrola jeszcze trwa).

Poniżej prezentujemy zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce przez podmioty zewnętrzne w 2019 r.:


Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 3.01.2019 r.
Zakres kontroli: Kontrola stanu technicznego pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 31.01.2019 r. do 11.02.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania pojazdów kolejowych oraz nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – w związku ze skargą opisującą bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia i środowiska.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28.02.2019 r. do 7.03.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwa maszynisty, jak również trybu pracy działających w tych ośrodkach komisji egzaminacyjnych.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Morison Finansista Audit sp. z o.o.

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 14.03.2019 r. do 17.06.2019 r.,
Zakres kontroli: Przeprowadzenie audytu prawno-finansowego dotyczącego sprawdzenia rocznego rozliczenia Rekompensaty finansowej przekazanej Operatorowi kolejowemu – Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. na podstawie umowy PSC nr DT/III/102/2016 na realizację pasażerskich przewozów kolejowych w okresie 10.12.2017 – 31.12.2018 r.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.10.2018 do 31.12.2018 r. (IV kwartał 2018 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 19.04.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów, dokumentacją pociągową, przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 07.06.2019 r. do 13.08.2019 r.
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie napraw, eksploatacji i przeglądów za I i II kwartał 2019 r. oraz stanu technicznego i sanitarnego na czas przeprowadzania kontroli, pojazdów szynowych wydzierżawionych na podstawie umów dzierżawy, zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Spółką.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie wszystkich stwierdzonych w pojazdach uszkodzeń i usterek, wyposażenie w brakujące elementy oraz przestrzeganie zapisów Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów oraz przekazanie informacji zwrotnej o sposobie wykorzystania uwag i wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.06.2019 r.
Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego, na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi. Kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu.
Kontrola  w wyżej wymienionym zakresie nie została przeprowadzona przez organ.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 r.(I kwartał 2019 r.).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16.07.2019 r. do 18.07.2019 r.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w zakresie realizacji umowy o wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego  (jakość świadczonych przewozów).
Zalecenia pokontrolne: Podjęcie niezwłocznie, skutecznych działań celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich wystąpienia w przyszłości; zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi podróżnych, w tym usunięcia wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz wyposażenie pojazdów w brakujące elementy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 23.05.2019 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 9.09.2019 r. do 13.09.2019 r.
Zakres kontroli: Spełnianie warunków wydania licencji przewoźnikowi kolejowemu oraz stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 21.08.2019 r. do 23.08.2019 r.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, w zakresie realizacji umowy o wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego  (jakość świadczonych przewozów).
Zalecenia pokontrolne: Podjęcie niezwłocznie, skutecznych działań celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich wystąpienia w przyszłości; zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi podróżnych, w tym usunięcia wszystkich stwierdzonych uszkodzeń i usterek oraz wyposażenie pojazdów w brakujące elementy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 8.08.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2019 r. (II kwartał 2019).
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.11.2019 r.
Zakres kontroli: Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pociągów osobowych, stan sanitarno-techniczny pomieszczeń służbowych czyścicieli wagonów oraz terenu kolejowego na którym odbywa się obróbka sanitarna składów.
Zalecenia pokontrolne: Nie wydano.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 26.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Zakres kontroli: Zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynistów.
Zalecenia pokontrolne: Kształtowanie wynagrodzeń w grupie maszynistów z uwzględnieniem zasady, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w dniu 4.11.2019 r.
Zakres kontroli: Nadzór nad stanem technicznym pojazdów kolejowych wykorzystywanych w przewozach pasażerskich, nadzór nad prawidłowością wystawiania i prowadzenia dokumentacji pociągowej oraz przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym.
Zalecenia pokontrolne: Odstąpiono od formułowania uwag i wniosków.

Poniżej prezentujemy zestawienie kontroli przeprowadzonych w Spółce przez podmioty zewnętrzne w 2020 r.:


Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27.01.2020 r. do 10.02.2020 r.
Zakres kontroli: Czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oświadczeń maszynistów oraz stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę prowadzono w okresie od 31.01.2020 r. do 9.03.2020 r.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w  tym bhp; przepisy dotyczące legalności zatrudnienia; wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zalecenia pokontrolne: Niezatrudnianie pracowników powyżej 376 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym; niezatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 48 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym; zapewnianie pracownikom niedzieli wolnej od pracy nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie; zapewnianie pracownikom tygodniowego odpoczynku w wymaganym wymiarze, nie mniejszym niż 24 godziny; dokonywanie potrąceń składek związkowych z wynagrodzenia pracownika wyłącznie za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie; kształtowanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem zasad wynikających z obowiązującego regulaminu wynagradzania.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę prowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.07.2019 do 31.09.2017 (III kwartał 2019).
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy w Poznaniu

Termin: Kontrolę prowadzono w okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
Zakres kontroli: Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy.
Zalecenia pokontrolne: Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie natychmiastowym i przekazanie informacji o wykonaniu uwag i wniosków.

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę prowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 (IV kwartał 2019).
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4.05.2020 r. do 3.06.2020 r.
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w  tym bhp; przepisy dotyczące legalności zatrudnienia; wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zalecenia pokontrolne: przechowywanie programów szkolenia w dziedzinie bhp, na podstawie których zostało dokonane szkolenia pracowników; uzyskiwanie od jednostek szkoleniowych programu szkoleniowego okresowego w dziedzinie bhp na stanowisku pracy maszynisty dostosowanego uwzględniającego wymagania wskazane przez zarządcę infrastruktury kolejowej, w tym do instrukcji o symbolu Ir – 1 “O prowadzeniu ruchu pociągów opracowujący PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”; realizowanie wniosków i środków profilaktycznych zawartych w treści protokołu z ustaleń i okoliczności wypadku przy pracy.

Podmiot kontrolujący: Urząd Transportu Kolejowego – Oddział Terenowy we Wrocławiu

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 25.05.2020 r. do 30.06.2020 r.
Zakres kontroli: Stan techniczny i proces utrzymania pojazdów kolejowych.
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Termin: Kontrolę prowadzono w oparciu o dane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej e-SEPE.
Zakres kontroli: Realizacja przewozów zgodnie z zasadami określonymi w umowie o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze woj. wielkopolskiego w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 (I kwartał 2020).
Zalecenia pokontrolne:

Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli

Termin: Kontrolę przeprowadzono w okresie od
Zakres kontroli: Kontrola bezpieczeństwa eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego.
Zalecenia pokontrolne:Autor publikacji: Patrycja Majchrzak
Data utworzenia: 21.05.2020 o 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2020 o 09:08
Autor modyfikacji: Patrycja Majchrzak

Ilość odsłon: 231

Lista zmian:pokaż rejestrSzanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Ochrona Danych Osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.