Zasady Udostępniania Informacji

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Informacje publiczne nie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki Koleje Wielkopolskie bądź nie udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych. udzielane są na wniosek zainteresowanych osób.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W innym przypadku, zainteresowana osoba winna złożyć do Spółki pisemny wniosek. Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji (plik WORD)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacje zostaną udostępnione, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Spółki, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). Spółka powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja ta może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia, nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany w ww. powiadomieniu, Spółka wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Spółki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Po wyczerpaniu ww. środka zaskarżenia bądź z pominięciem niniejszego środka zaskarżenia, od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w trybie wynikającym z Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem organu (tj. Spółki), którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Miejsce składania wniosków:

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Składowa 5
61-897 Poznań

lub e-mail na adres: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl

Klauzula informacyjna – Udostępnienie informacji publicznej (plik PDF)Autor publikacji: Joanna Besterda
Data utworzenia: 20.01.2014 o 12:11
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2020 o 08:00
Autor modyfikacji: Patrycja Majchrzak

Ilość odsłon: 5 089

Lista zmian:pokaż rejestrSzanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Ochrona Danych Osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.