Bilet Wągrowiecki

Bilet Wągrowiecki

WARUNKI TARYFOWE OFERTY

„Bilet Wągrowiecki”

 

Uprawnieni

Z   oferty „Bilet Wągrowiecki ” może skorzystać na podstawie biletu:

 • normalnego – każda osoba,
 • z ulgą 49% – dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • z ulgą 51% – studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia; doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

 

Zakres ważności

 • wg oferty „ Bilet Wągrowiecki” wydaje się bilet odcinkowy miesięczny imienny na przejazdy „tam i z powrotem”, obejmujący odcinek Poznań – Wągrowiec lub Wągrowiec Poznań oraz Wągrowiec – Gołańcz, Gołańcz – Wągrowiec, w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o. o., przewidzianych w rozkładzie jazdy;
 • ofertę stosuje się od i do wszystkich stacji obsługiwanych przez Spółkę Koleje Wielkopolskie położonych w miejscowości Poznań oraz od i do wszystkich stacji położnych na odcinku obowiązywania oferty Bilet Wągrowiecki;
 • bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka, na który został wydany a ponadto jest honorowany w komunikacji miejskiej uruchamianej przez ZKM Wągrowiec Sp. z o. o., zgodnie z zasadami obowiązującymi w środkach komunikacji miejskiej w Wągrowcu;
 • bilet wydaje się na okres jednego miesiąca, np. od 5 stycznia do 4 lutego, od 1 kwietnia do 30 kwietnia. Bilet ważny jest począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży;
 • łącznie lub do okazanego biletu, podróżny może nabyć bilet, z ceną zryczałtowaną, na przewóz bagażu ręcznego, roweru lub psa;
 • bilet na bagaż w środkach komunikacji miejskiej można nabyć zgodnie z zasadami obowiązującymi w ZKM Wągrowiec;
 • ofertę stosuje się od/do wszystkich stacji położonych w miejscowości Poznań.

 

Warunki stosowania

 • bilet można nabyć w kasie biletowej, stacjonarnym automacie biletowym i w pociągu;
 • bilet jest zaopatrzony w nadruk „Bilet Wągrowiecki” oraz wypis:

„Uprawnia do przejazdu pociągami KW oraz pojazdami komunikacji ZKM Wągrowiec”;

 • bilet wydawany jest wyłącznie elektronicznie: przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, użytkownik biletu zobowiązany jest zgodnie ze wskazaniami wpisać w sposób trwały i czytelny imię oraz nazwisko. Przy sprzedaży biletów w pociągu właściciel biletu niezwłocznie po otrzymaniu biletu w pociągu, zobowiązany jest, zgodnie ze wskazaniami, wpisać czytelnie w sposób trwały swoje imię i nazwisko. Do przejazdów na podstawie biletu uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim wpisane. Bez wpisania powyższych danych oraz bez okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, bilet jest nieważny;
 • bilet ważny jest wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości; dokument ten należy okazywać razem z biletem w czasie kontroli dokumentów przewozu w pociągu;
 • osoba odbywająca przejazd w pociągu na podstawie biletu ulgowego zobowiązana jest posiadać w pociągu i środku komunikacji ZKM Wągrowiec ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi;
 • właścicielowi biletu nie przysługuje częściowy zwrot zapłaconej należności w razie przerwy w ruchu pociągów lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy pociągów albo zmiany organizacji komunikacji ZKM Wągrowiec;
 • jeżeli podróżny w czasie przejazdu pociągiem:
 1. oświadczy, że posiada bilet, ale nie okaże go w pociągu,
 2. okaże bilet, ale nie okaże żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie,

wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Taryfie Przewozowej (KW-TP);

 • podróżny, który korzysta z biletu ulgowego i nie może okazać w pociągu dokumentu poświadczającego to uprawnienie, zobowiązany jest każdorazowo nabyć jednorazowy bilet na przejazd wg taryfy normalnej, zgodnie z KW-TP – w relacji, klasie i pociągu, w którym odbywa podróż; w przeciwnym wypadku osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu;
 • w stosunku do podróżnego, który w czasie przejazdu w środkach komunikacji miejskiej oświadczy, że posiada uprawnienia do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, stosuje się przepisy obowiązujące w ZKM Wągrowiec;
 • w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez uprawnień do ulgi, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na przejazd;
 • foliowanie biletu, wymiana na inny bilet, na bilet w innej relacji, albo na przejazd w pociągu innego przewoźnika, jak również przedłużenie terminu jego ważności , nie jest dozwolone;
 • za zgubiony, zniszczony, zafoliowany lub skradziony bilet nie zwraca się uiszczonej należności i nie wydaje się duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ściągania.

 

Opłaty

„Bilet Wągrowiecki” wydawany jest wg taryfy normalnej oraz z ulgą ustawową 49% i 51% zgodnie z cenami podanymi w Taryfie przewozowej KW-TP (tabele nr 12, 15, 16).

 

Zmiana umowy przewozu

 • przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
 • W przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia, należy nabyć nowy bilet na przejazd od pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia.
 • Za całkowicie niewykorzystany bilet zwrócony w kasie biletowej, przed pierwszym dniem jego ważności, zwraca się zapłacona należność, po potraceniu 10% odstępnego.

 

Inne

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami oferty „Bilet Wągrowiecki” stosuje się odpowiednio postanowienia:

 1. Taryfy przewozowej KW-TP oraz Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego – podczas przejazdu pociągiem,
 2. Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji miejskiej w Wągrowcu – podczas przejazdu środkami komunikacji ZTM Wągrowiec.

 

Warunki ofert „Bilet Wągrowiecki” (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.