Bilet PLUS

Bilet PLUS

Uprawnieni

Osoba, która posiada ważny bilet na przejazd pociągami  Spółki „Przewozy Regionalne”, wydany według jednej z n/w ofert:

1) „Bilet Turystyczny”,

2) „REGIOkarnet”,

może nabyć Bilet PLUS.

 

Zakres ważności

1) Bilet PLUS uprawnia do przejazdów w pociągach uruchamianych przez Spółkę „Koleje Wielkopolskie”, przewidzianych w rozkładzie jazdy,

2) Bilet PLUS jest wydawany łącznie lub do okazanego biletu wg. oferty wskazanej w ust. 1

i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami, o których mowa w pkt. 1 – w terminie ważności biletu podstawowego (tj. Biletu Turystycznego lub REGIOkarnetu).

 

Warunki stosowania

1)  Bilet PLUS jest biletem imiennym; do przejazdów na podstawie biletu uprawniona jest tylko ta osoba, dla której bilet został wystawiony.

Przy sprzedaży na bilecie wpisuje się:

― imię i nazwisko właściciela,

― numer biletu wydanego według oferty wskazanej w ust. 1.

Podróżny zobowiązany jest przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu wpisać na bilecie numer

dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości właściciela biletu;

2) Bilet PLUS jest ważny łącznie odpowiednio z „Biletem Turystycznym” lub z „REGIOkarnetem”

(którego numer został wpisany) i dokumentem tożsamości (którego numer został wpisany).

Bilet PLUS bez biletu do którego został wydany i wpisanego numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość jest nieważny;

3) bilety wydane elektronicznie są zaopatrzone w nadruk „BILET PLUS – IMIENNY WAŻNY Z

BILETEM NR ……”;

4) jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że:

a)  posiada Bilet PLUS, ale nie okaże go w pociągu,

b)  okaże Bilet PLUS, ale nie okaże żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)  posiada odpowiednio „Bilet Turystyczny” lub „REGIOkarnet”, okaże bilet PLUS, ale nie okaże biletu do którego Bilet PLUS został wydany, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w regulaminie przewoźnika;

5)  w razie stwierdzenia, że z Biletu PLUS korzysta osoba inna niż na nim wskazana, bilet uznaje

się za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu;

6)  foliowanie biletu, wymiana na inny bilet, ani tez przedłużenie terminu jego ważności, nie jest

dozwolone;

7)  za zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione bilety przewoźnik nie zwraca uiszczonych

należności i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

8)  w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia taryfy i regulaminu

przewoźnika.

 

Opłaty

1)   opłata za Bilet PLUS jest zryczałtowana i od opłaty tej nie stosuje się ulg;

2)   cena Biletu PLUS wskazana jest w Dziale II. pkt. 1 (Tabela opłat za bilety z ceną zryczałtowaną dla ofert specjalnych).

 

Zmiana umowy przewozu

1)  przejście do pociągu innego przewoźnika, nie jest dozwolone;

2)  zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany Bilet Plus przedłożony przed rozpoczęciem terminu ważności dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie, po tym terminie nie ma możliwości zwrotu.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.