Ochrona Danych Osobowych

Szanowny Kliencie, Kontrahencie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Koleje Wielkopolskie  Sp.  z o.o. reprezentowane przez Zarząd Spółki  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Składowej 5, 61-897 Poznań  informują, iż są Administratorem Państwa danych osobowych.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
 2. b) przez skrzynkę e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
 3. c) telefonicznie: 61- 27-92-700

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.   

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a), w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).

 Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby fizyczne lub firmy świadczące usługi na rzecz administratora danych na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także upoważnieni pracownicy KW zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania , do którego dane osobowe zostały zebrane oraz do czasu obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach statystycznych i archiwalnych.

Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań przez administratora, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z administratorem i realizacji przez niego zadań.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c)  prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. f)   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 7. g) uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:
 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem Poczty polskiej.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państw spoza obszaru UE.

Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.Autor publikacji: Patrycja Majchrzak
Data utworzenia: 08.08.2018 o 10:48
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2019 o 15:44
Autor modyfikacji: Patrycja Majchrzak

Ilość odsłon: 408

Lista zmian:pokaż rejestr